سه شنبه 26 تیر 1403

معاونین و مدیران

معاونین و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی لرستان:

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سطح تسهیلات

سابقه کار

تلفن

عکس

محمدرضا پورآزادی

معاون فنی

لیسانس

23

06633226790

داخلی 116

 

فرشاد کوشکی

معاون صنایع گوچک

فوق لیسانس

28

06633226790

داخلی 103

 

مصطفی رشیدی منش

سرپرست معاونت برنامه ریزی

لیسانس

14

06633226790

داخلی 136

 

 

عارف سپهوند

مدیر HSEE

فوق لیسانس

29

06633226790

داخلی 118

 

ایرج کردعلیوند

مدیر امور حقوقی

فوق لیسانس

20

06633226790

داخلی 148

 

سیامک مرادی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی لرستان

فوق لیسانس

18

06633226790

داخلی 100

 

محمد چنگایی

مدیر شهرکهای منطقه ای بروجرد

لیسانس

16

06633226790

داخلی 100

 

مهران نظری

مدیر حراست

فوق لیسانس

13

06633226790

داخلی 111

 

خسرو پشاآبادی

ذیحساب و مدیر امور مالی

لیسانس

26

06633226790

داخلی 119

مهرداد زمانی

مدیر فنی و پیمانها

فوق لیسانس

17

06633226790

داخلی 126

 

حامد سپهوند

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

فوق لیسانس

12

06633226790

داخلی 129

 

شهرزاد علی نیا

مدیر توسعه و کارآفرینی

فوق لیسانس

13

06633226790

داخلی 121

تنظیمات قالب